World Class Specialty Eye Care Celebrating 55 years!

Affordable Care Act (ACA) – Section 1557

Page Updated:

Virginia Eye Consultants complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 757-622-2200 (TTY: 757-622-2200 ).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200)번으로 전화해 주십시오.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-757-622-2200(TTY:1- 757-622-2200).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-757-622-2200 (ATS : 1-757-622-2200).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200).

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200) تماس بگیرید.

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-757-622-2200 (መስማት ለተሳናቸው: 1-757-622-2200).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200). ک

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-757-622-2200 (ATS : 1-757-622-2200).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-757-622-2200 (телетайп: 1-757-622-2200).

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200) पर कॉल कर

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200).

লয্ কর‍নঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান
কর‍ন 1-757-622-2200 (TTY: 1-757-622-2200)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-757-622-2200 (TTY:1-757-622-2200)

X

Ready for clear vision? Contact us!

By completing this form, you are opting in to receive email communications. You can opt-out at any time.